lørdag den 14. maj 2011

Brev til Danmarks Oplysende Ting

Følgende, nedenfor, er nok et lovligt givende brev, sendt til Danmarks Folketing. Hvad jeg måske lidt fortrød, at jeg ikke fik med i brevet, under den punktvise opstilling, er: DANMARKSbladet. Det behandles eller rettere sagt, klargørende omstændigheder for dets videre tilblivelse, berøres imidlertid i det link til endnu et skriftligt sigende indlæg af min hånd, der fremgår i slutningen af brevet. Linket er, bortset fra nærværende, mit sidstnye bidrag og kan derfor også findes som nummer to i rækken på min hovedindgang på bloggen: JENS HAARUP MORTENSEN, hvor jeg vanligt vis plotter mine anskuelser og formuleringer af vor livsudfoldelse ind. 


Endeligt vil jeg her sige, at min overskrift på nedenstående kopi af brevet, i første ombæring lød: Til undervisning og underholdning...  


********************************************************************************************************
********************************************************************************************************


JHM: Det er mig en ære at kunne bekræfte hjertelig sand dansk forstand i Danmarks Oplysende Ting. (Brevflabens overskrift på mailen).


Da jeg tidligere har henvendt mig - og fremlagt mine henvendelser til høring i al åbenbarenhed - skal jeg hermed, ved dette brev, blot opridse de opgaver, I indtil videre er blevet pålagt. Dernæst skal jeg nok engang byde ind med et link til et blogindlæg, en skrivelse, der på sædvanlig hjertetro vis bekræfter oplysende sand dansk forstand, som overskriften på dette brev kundgør det. Men indenda skal jeg da lige huske at sige tak til Albert Hansen, medvirker af Vor Danske Folketingsvirksomhed: Tak for behørigt at lade min seneste skriftlige henvendelse nå frem til folketingets brevduebolig, Albert Hansen. (Det takker jeg ham for, ud fra den almindelig kendte vished i den danske befolkning, der kun består, såfremt folkevalgte folketingsmedlemmer undlader kontakten med statens borgere til fordel for kontakten med landets vikongelig hjertetro menneskeDanskere af gudlivetsDanmark).

Det er Danmarks Folketings opgave at bekræfte en hjertegod livsudvikling med Vort land på forstandig bæredygtig vis. Herunder ved - i betydelig grad - at lade menneskelivets i sandhed oplysende dagsorden med Vort opland, komme til sin ret. I er, af mig, den Oplysningstro Danske Jens, almindelig hjertegod menneskeDansker af gudDanmark, blevet bedt om:1.  På en pæn måde at sørge for hjemsendelsen af muslimer og jøder; grundene hertil er skitseret i mine blogindlæg.

2.  Lukning af universiteter. Konsekvent at stille hele den akademisk-politiske stands bærme, i form af de oldgræsk-latinske universiteter - det vil sige, de mennesker, der i trods af vort i sandhed menneskelige folkevids oplysningstrolige røre og bevægelse, de sidste 30 år har virket derved - følgende opgave til løsning: Riv bygningen ned ved håndkraft, sten for sten. De elsker jo i øvrigt at løse opgaver, så det skulle ikke være noget problem. Forplejningen må de og deres familier naturligvis selv sørge for.

3. At lade Ordet, Vort kød, komme til sin ret i sand dansk forstand; bl.a. i henhold til, at det jo er strafbart ikke at tale sandt i retten, livretten. 


4. At lade et Organitet opstå, uafhængigt af de rådne ånder, der opretholder den universitær-stats-akademiske løgns katolske kulturarv i kødet via sine livsfornægtende uddannelser. Jeg siger: Lad det opstå i henhold til landets livserfaringer med krop-ånd-vækst-og-næring, herunder også kendskab til menneskehjertets i sandhed ærligt oplysende udtryk og brug af såvel talt som skriftlig ytring. Ikke mindst, da den kundskab til kendskab, kunnen ved skabelsens natur, deraf kendskab til vor kropslige sands for livets egen kultur - kyndighed til myndighed - udgør en væsentlig forudsætning for, at der overhovedet kan være en stemmeret, der er værd at lade være hørt. Og så fremdeles i vort uddannende som derved samfundsdannende livs foretagende med sin folketingsmæssige udvikling.

5. At udelukke socialistisk-socialdemokratisk tankegods fra landets folketingsmæssige hovedsæde; med et videre sigte for, ja med henblik på overhovedet at kunne oplyse de mennesker, der er blevet taget ved røven af fagbevægelser i Danmark via arbejdsmarkedets kapital-logiske skatte-ret-stats-regime OG via oldgræsk-latinske fagbevægelser for videregående, højtuddannede, der aldrig kommer videre, da de jo ingen anelse har om, hvor de i al evighed hører til, følgeligt, hvad de skal indrømme sig ved og indrette sig på som også henefter. (Husk at takke evigheds-studene!).


Såfremt landets retsmagts-mæssige myndigheder - deres Kongelige Højheder undtaget, naturligvis, ja på naturlig slægtsbåren vis i vikongelig hjertetro, oplyst dansk forstand. Jeg gentager: Såfremt landets retsmagts-mæssige myndigheder IKKE kan varetage den oplysende og opklarende liv- og samfundsudvikling af den danske befolkning i henhold til ærlige, sandfærdige menneskers indrømmende livserfaringer i ånd og sigte af og for Gudlivets-Menneskelivets-Folkeviddets navn, herunder de, i dette brev, stillede opgaver - SÅ erklærer jeg, foruden den akademisk-politiske bærme, by-land-og- højesteret, domkirkelig virksomhed, politiet og Chrisitansborg for UMYNDIGGJORT. Det betyder at den virksomhed, der udgår fra deres institutionelle navne, deres ansatte iberegnet, bliver at betragte som grov vold mod den oplysningtrolige danske befolkning af mennesker i almindelighed; systematisk kriminalitet.

Jeg skal i den forbindelse bede landets bønder, håndværkere, jægere, kongetro erhvervsfolk, vikongens rockere, det vikongeligt hjertetro politi, bager-købmænd-og-brugsforenings-kulturen med agtelse for kongens mønt, sandtro og hjertegode danske præster, uddannelseskyndige lærere samt den vikongelig hjertetro del af arbejderbevægelsen, der jo ikke kan komme til forstand uden sandfærdig og ærlige ledelse af VORT JERT - om behørigt at gøre brug af SKYLDNERregistrerende virksomhed på nøjagtig samme vis som statsansatte, fortalere for oldgræsk-romerretslig universitær-statsvirksomhed med dumgodtroende politifolk og militærfolk som håndlangere; tillige som visse akademikere, politikere, børsdrenge, bankbørn, journalister, socialister, socialrådgivere, skatteopkrævere og især de romersk-katolske retstatslogikere i by-land-og-højestret med deres statskundskabelige juras baggrund, gør

Det vil sige med den lille forskel, at det ikke er pengeskyld, kapital-rets-og-magtlogisk adfærdsregulering, jeg opfordrer til, men derimod: At udelukke deres åndskødelig ophav og udvikling - ikke mindst deres sprog-og-skriftligheders misbrug udi diverse meningsløse og afstumpede sindelag - fra deltagelse i livets eget oplysningstrolige danske retssamfund omkring ægteskabende danske slægters livsførelse ved levebrødet og kongens mønt; vor fribårne livsglade handel og vandel i god tro, god forstand med god samvittighed. Klem hjertets forstand i opvækst ud af deres børn, indtil de pågældende, ovennævnte voksnes vanrøgtende virksomhed, lærer at adlyde vort vikongelig livs samfundsudviklende foretagende i lyset af dels den hjertenød, dels dermed forstandsmæssige nød, som de per skatte-ret-og-universitær-stats-systematisk adfærdsregulering har gjort gældende fra overførselsindkomst-sikrede tilværelser for deres indskolede, ikke-udviklende slægtsfamilier. Ja, med andre ord har gjort, uden i sandhed at have agtet vort vikongelige danske køds personlige ret i hjertelig oplysende forstand i sit henhold til: 1000 års Oplysende Kongerige; ca. 160 års oplysningstrolig indrømmelseskamp for ligeværdigt opklarende livsglæde ved arbejdet med vor forstandige menneskelighed og deres hjertelige folketing; vore jordnære udviklingsmæssige forhold omkring det i al evighed givne krop-ånd-vækst-og-næringsmæssige grundlag på vore egne.

Knæk statens socialistiske virksomhed ved at knække universitets-og-statsansattes gymnasial-akademisk-politisk-social-demokratiske børn. Ja, ganske enkelt. Jeg mener, så deres forældre kan lære at forstå den adfærdsregulering, de blindt gør gældende i deres arbejdsliv; herunder, hvad de videregående uddannelser angår, ved den fuldstændige tilsidesættelse af indrømmelser af sand dansk forstand i sin oplysningstrolige liv- og samfundsudviklende helbredelse. Registrér dem og knæk dem dernæst; f.eks. ved overvågning, dermed videre ved at få dem til at gøre et eller andet, der er ulovligt og som kan bevises; jaså de føler sig truet på deres forfængelighed og fremtidige livsmuligheder i det danske, dernæst kommer til at fejle endnu mere og SÅ: Når de så er blevet forført til grove overtrædelser, uden helt at forstå hvorfor, i henhold til den etablerede romersk-katolske juras jøderetstatslige hævn i kærelighedens allerhøjeste selvretfærdigheds navn med sine tilsvarende selvforvaltende dagsordner på landets fromme seminarer, selvbærende teams på landets ægte, liv- og samfundsudviklende arbejdspladser med M-bederum, samt i det hele taget i henhold til danske domsvirksomheders afblændende dannelsesmæssige vejledning af sin befolkning udi menneskesandselig dømmekraft af vor hjertegode forstand...SÅ!
Må Vort sande danske hjerte sejre ved sine forstandige, dog helt unikke folketing af Vor gudgivne, vikongelig oplysningstro menneskeret.

Nkh. Jens Haarup Mortensen